Home  
Sponsors Evenementen Galerij Links Contact Zeverhoekje

Home

Clublokaal
Historiek
Bestuur
Clubreglement
Klassement

Activiteitenkalender

>> lees meer

Clubreglement

  

Clubreglement WTC Blijf fit
 
A. Doelstellingen.
 
Artikel 1.              De club heeft tot doel om via wielertoerisme, als hoofdactiviteit de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen.
 
Artikel 2.               Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club. Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden, maar de minderjarigen vallen wel onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen een schriftelijke toelating te hebben van één der ouders samen met een kopie van de familiale verzekering.
 
B. Lidmaatschap.
 
Artikel 3.                De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidkaart. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het clubreglement onderschrijft en naleeft.
 
Artikel 4.                Enkel het bestuur kan bij unanieme beslissing, leden inschrijven, weigeren of schrappen. Nieuwkomers wordt na een vijftal ritten gevraagd of ze al dan niet toetreden.
 
Artikel 5.                De kostprijs van het lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering. Bondsbijdrage + ledenbijdrage. Deze omvat de polis:          
                                               "Lichamelijke Ongevallen 1.110.242".
                                               "Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.110.243".
                                               "Rechtsbijstand 1.110.307".
 
C. Bestuur.
 
Artikel 6.                Elke vier jaar is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden kunnen zich echter opnieuw kandidaat stellen, net zoals alle andere leden, met minimum 2 jaar lidmaatschap. De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum drie en maximum zeven.
 
Artikel 7.                Enkel de leden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen bij volmacht, door één enkel lid naar keuze.
.
Artikel 8.                De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursmandaten krijgen een aanvullende taak.
 
 
 
 
Artikel 9.               Het bestuur is verplicht een verzekering af te sluiten voor al de aangesloten leden. Van de leden wordt verwacht dat ze geen ernstige lichaamsgebreken hebben welke door het fietsen zouden kunnen verslechten of andere aandoeningen zouden kunnen teweegbrengen.
 
Artikel 10.              Het bestuur en/of baankapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, indien deze voortvloeien uit persoonlijke initiatief van een clublid of door zijn/haar onverantwoord fietsgedrag.
 
Artikel 11.              Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.
 
Artikel 12.              Bestuursleden in het bijzonder, moeten het algemeen belang van de club te dienen.
 
Artikel 13.              Elk bestuurslid dat op ernstige wijze het algemeen belang van de club schaadt, zal als bestuurslid verwijderd worden.
 
Artikel 14.              Het bestuur vergadert maandelijks in het clublokaal, in principe iedere laatste dinsdag. Een bestuursvergadering kan alleen plaats vinden bij aanwezigheid van de helft van de bestuursleden + 1.
 
Artikel 15.              Een bestuurslid dat afwezig is tijdens drie opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden of verwittiging, wordt ontheven van zijn bestuursfunctie.
 
Artikel 16.              Het bestuur zorgt tijdig voor een jaarkalender. Wijzigingen op de voorgelegde jaarkalender kunnen alleen mits voorlegging aan én goedkeuring van het bestuur.
 
D. Algemene Vergadering.
 
 
Artikel 17.              Het bestuur organiseert een Algemene Vergadering bij het begin van ieder kalenderjaar.
 
Artikel 18.              Tijdens de Algemene vergadering wordt de kastoestand aan de leden medegedeeld.
 
Artikel 19.             Het bestuur kan bij hoogdringendheid, op ieder ogenblik een Algemene Vergadering bijeenroepen.
 
Artikel 20.             De leden kunnen bij gewone meerderheid (de helft + 1), het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.
 
 
 
 
 
                                   
E. Leden.
 
Artikel 21.              Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het  algemeen gelang van de club te dienen.
 
Artikel 22.             Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, zal na de tweede verwittiging onmiddellijk van de ledenlijst worden geschrapt.
 
Artikel 23.              Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Dat houdt in dat hij of zij voorstellen, op - of aanmerkingen kan formuleren naar het bestuur toe, en dit bij het begin van de agenda om 20.00 u. Nadien beslist het bestuur gedurende het verdere verloop van de
vergadering. Indien nodig verlaat het lid de bestuursvergadering.
 
F.   Ritten.
 
Artikel 24.              Om de belangen van ieder clublid te vrijwaren gaan de zondagsritten door in verschillende groepen (A,B en C).
                            Wijzigingen gebeuren hetzij door het bestuur, hetzij op aanvraag van de leden.
 
Artikel 25.              Elke rit start stipt op het aangeduide uur in het clublokaal. Het inschrijvingsgeld (rally) dient voor het vertrek betaald te worden aan een bestuurslid of groepsverantwoordelijke.
 
Artikel 26.              Elk lid dat niet start in het lokaal, wordt als afwezig genoteerd. Uitzonderingen worden alleen door het bestuur gerechtvaardigd.
 
Artikel 27.              De baankapitein(en) leiden de rit. Hij of zij mogen in principe niet voorbij gefietst worden, beklimmingen uitgezonderd. Boven op de helling wordt opnieuw gewacht tot de volledige groep samen is. Samen uit, samen thuis.
 
Artikel 28.              Wanneer er zich een verkeersongeval, tijdens een zaterdag - of zondagrit, speciale rit of tijdens een training voordoet, moeten zo spoedig mogelijk (binnen de 72 uren) alle gegevens omtrent het ongeval, aan een bestuurslid worden doorgegeven, zodat de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering kunnen doorgestuurd worden. Indien door omstandigheden de documenten niet binnen de gestelde termijn in ontvangst kunnen genomen worden (b.v. ongeval in het buitenland), dient één der bestuursleden toch binnen de 72 uren na het ongeval, met telegram of per fax te worden verwittigd, door familie of vrienden, zodat hij binnen de 7 dagen (opgelegde termijn) een dossiernummer kan aanvragen voor het desbetreffende ongeval bij de verzekering.
                            Bij niet naleven van dit artikel zal de club zich van het gebeuren distantiëren en kan haar verzekering bij de Vlaamse Wielrijdersbond niet meer gelden.
 
Artikel 29.              De clubleden die bij een ongeval worden betrokken (met derden vreemd aan de club), geven wij de raad, steeds hun familiale verzekering aan te spreken en de politiediensten te verwittigen, daar de fietser steeds als zwakke weggebruiker wordt beschouwd.
 
Artikel 30.              Iedere deelnemer wordt verzocht om minstens één reserveband of tube bij te hebben.
 
Artikel 31.              Bij pechverlening wordt door de volledige ploeg ter plaatse, en rechts van de weg, gewacht tot de pechvogel opnieuw aansluiting heeft gekregen.
 
Artikel 32.              Tijdens een rally wordt het oponthoud bij de controlepost tot een strikt minimum herleid.
 
Artikel 33.              De leden dienen tijdens de fietstochten gehoor te geven aan de signalen van het bestuur en/ of baankapitein(en), en ook naderend gevaar signaleren (b.v. oneffenheden in het wegdek, geparkeerde voertuigen, enz …..).
 
Artikel 34.              Ritten van meer dan 100 km vereisen een minimumleeftijd van 16 jaar (artikel 2 blijft van toepassing).
 
Artikel 35.              Elke rit wordt, in de mate van het mogelijke besloten met een gezellig samenzijn. Plaats van dit gebeuren wordt vÓÓr de rit bepaald.
 
Artikel 36.              Als wielertoerist ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes, en allerhande verpakkingen horen thuis in een vuilbak. Bij opmaak van PV (sluikstorten) zal de betrokkene opdraaien voor de financiële gevolgen.
 
Artikel 37.              Het clubmateriaal mag, buiten de ritten, niet ten persoonlijke titel gebruikt worden. Meegenomen materiaal wordt uiterlijk de volgende rit in de oorspronkelijke toestand terug gebracht. Verlies of beschadiging vallen ten laste van de ontlener.
 
G.Uitrusting.
 
Artikel 38.              Tijdens elke zondagrit fietsen de leden in volledige clubuitrusting. Wie dit niet doet, wordt als afwezig genoteerd en krijgt een eerste verwittiging.
 
H. Veiligheid.
 
Artikel 39.              Elk lid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen. Wij fietsen twee per twee op de rijbaan. Zijn eigen materiaal in orde te stellen, volgens deze wegcode, tevens keurig te onderhouden, dit om zijn eigen veiligheid en deze van andere te waarborgen.
 
Artikel 40.              De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm zal de club zich distantiëren van dit ongeval.
 
Artikel 41.              De volgwagen biedt niet enkel technische assistentie. Leden die een "slechte dag" hebben wordt aangeraden plaats te nemen in de volgwagen. Zo wordt de pijngrens niet onnodig overschreden en blijft de groep intact. De plaats van de bijzitter moet daarom steeds vrij gehouden worden.
 
I.     Jaarlijks eetfestijn, VWB semi-klassieker en Rally.
 
Artikel 42.              Het jaarlijks eetfestijn, de VWB semi- klassieker en onze Rally W.T.C Blijf Fit zijn onze enige bron van inkomen. Van ieder lid wordt een spontane inzet gevraagd.
 
J.    Ledenfeest.
 
Artikel 43.              Elk seizoen eindigt met een ledenfeest waar hulde gebracht wordt aan de verschillende Clubkampioenen en verdienstelijke leden. Dit ledenfeest is vrijblijvend. Er wordt een deelname in de kosten gevraagd.
 
K. Clubkampioen.
 
Artikel 44.               Eerst en vooral zal er hulde worden gebracht aan onze fietsende vrouwelijke leden, aansluitend worden door middel van de aanwezigheidslijst een clubkampioen aangeduid in de verschillende reeksen, groep A en B. het desbetreffende lid krijgt een Clubtrui overhandigd met het opschrift Clubkampioen en het jaargetal. De zaterdag en zondagritten komen in aanmerking voor het toekennen van deze trui, bij gelijkheid telt, vervolgens de leeftijd en dan pas de totaalkilometers.
 
     O. Het clublokaal.
 
            Artikel 45.             De club heeft haar hoofdzetel in      
                                         Cafe Dan Apple 
                                         Warandestraat 13
                                         1770 Liedekerke.
                                         053/66.13.66
 
 
Artikel 46.              Het lid vindt op het infobord in het lokaal alle nodige informatie omtrent onze vereniging, rittenkalender, verzekeringsdocumenten.
 
 
 
Het bestuur.
2010.01.10

        

CMS & webdesign by ICT design  
Zeverhoekje Home E-mail Sitemap Evenementen